Interpellasjon fra Ansgar Gabrielsen (H) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 16 (1997-98)
Om Norges reduksjonsforpliktelser gjennom WTO-avtalen knyttet til landbruksstøtten
Datert: 29.01.1998
Besvart: 23.02.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Uruguay-runden i GATT/WTO førte til en avtale på landbruksområdet som ga Norge nye forpliktelser. Avtalen krever at summen av den direkte støtten over statsbudsjettet og skjermingsstøtten innen år 2000 skal reduseres med nominelt 20 % målt i forhold til basisnivået fra 1986-88. Norge har fram til i dag oppfylt avtalens krav til reduksjon i denne støtten. Norsk Institutt for Landbruksforskning (NILF) har imidlertid foretatt beregninger som viser at denne formen for støtte økte med ca. 1140 millioner fra 1995 til 1997. NILF konkluderer med at dersom denne støtten fortsetter å øke i samme takt som den har gjort til nå, vil Norge komme over tillatt støttenivå allerede i 1999.
Hva vil landbruksministeren foreta seg for å hindre at Norge bryter sine forpliktelser som WTO-medlem på dette området?