Interpellasjon fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helseministeren

Interpellasjon nr. 6 (2002-2003)
Om tiltak for at målene med lovfestingen av pasientskadeerstatningsordningen skal gi seg utslag i endret praksis, og om evaluering av ordningen
Oversendt regjeringen: 16.01.2003
Besvart: 04.03.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Brennpunkts gjennomgang av erfaringene med pasientskadeerstatningsordningen 14. januar 2003 viste at pasienter ikke føler seg ivaretatt. Saksbehandlingstiden er svært lang. Antall avslag er meget høyt. Ved årsskiftet trådte pasientskadeloven delvis i kraft. Et enstemmig storting la til grunn at lovfesting vil gi flere pasienter mulighet til erstatning. Praksis må bygge på en mindre streng uaktsomhetsvurdering og i lovteksten ble objektivisering av ansvaret presisert. Stortinget la avgjørende vekt på at saksbehandlingen skal være rask og understreket betydningen av imøtekommenhet og god informasjon når krav om erstatning fremsettes.
Hva mener statsråden skal til for at målene for lovfestingen skal gi seg utslag i endret praksis, hvilke tiltak gjennomføres, og hvordan vil statsråden sørge for evaluering av om ordningen fungerer tilfredsstillende?

Les hele debatten