Interpellasjon fra Sylvia Brustad (A) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 13 (2002-2003)
Om tiltak for å bedre situasjonen i olje- og gassnæringen, inkludert leverandørindustrien
Oversendt regjeringen: 25.02.2003
Besvart: 25.03.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Situasjonen i norsk olje- og gassindustri er på mange måter urovekkende. Leteaktiviteten er lav, og flere rigger ligger i opplag. Det har også vært påvist få interessante funn i de siste letebrønnene som er boret, og det er få felt som nå står foran utbygging. Interessen fra utenlandske selskaper er dalende. Situasjonen i leverandørindustrien er alvorlig, og utsiktene fremover er ikke særlig positive pga. få vedtatte utbygginger på sokkelen. Samtidig opplever vi at oljeselskapene som opererer på norsk sokkel, har gitt flere oppdrag ut til utenlandske verft og at prisforskjellene er oppsiktsvekkende store. Stortinget har bedt Regjeringen gjennomgå konkurransesituasjonen for norsk offshorerettet verkstedindustri i forhold til andre EØS-land og melde tilbake i revidert nasjonalbudsjett for 2003.
Er statsråden bekymret for den nåværende situasjonen olje- og gassnæringen er i, og hva vil han foreta seg for å bedre situasjonen?

Les hele debatten