Interpellasjon fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 22 (1997-98)
Om tiltak for å sikre ny rekruttering til læraryrket
Datert: 06.02.1998
Besvart: 12.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Undersøkingar i skulen viser at omlag halvparten av dagens lærarar vil nå pensjonsalder i løpet av 8 til 15 år. Ifølgje fleire medieoppslag har talet på søkjarar til lærarutdanninga i tillegg synt ein dramatisk nedgang dei siste åra.
Utviklinga av kompetansesamfunnet vil bety auka etterspurnad etter kompetente pedagogar. På denne bakgrunn er det viktig at unge menneske finn det attraktivt å velje dette yrket.
Kva slags tiltak vil statsråden sette i verk for å sikre ny rekruttering til læraryrket?