Interpellasjon fra Siri Hall Arnøy (SV) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 8 (2003-2004)
Om målsettinger og visjoner for det homopolitiske arbeidet, og hva slags syn på homofile og lesbiske statsråden legger til grunn
Datert: 07.10.2003
Besvart: 13.11.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Det er to år siden sist Stortinget diskuterte levevilkår og livskvalitet for lesbiske og homofile i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 25 for 2000-2001. Det var et bredt flertall på Stortinget som understreket at det fortsatt er behov for holdningsendringer for å sikre denne gruppen like gode levevilkår som resten av befolkningen. Siden har det kommet flere eksempler på at vi ennå har en vei å gå, blant annet gjennom en internasjonal undersøkelse som viste at nordmenn har sterkere fordommer mot lesbiske og homofile enn dansker og svensker. Magasinet Blikk beskylder statsråden for å drive en konsekvent diskriminering av homofile, og refererer blant annet til gjennomføringen av Stortingets vedtak om stebarnsadopsjon.
Hva er statsrådens målsettinger og visjoner for det homopolitiske arbeidet, og hva slags syn på homofile og lesbiske legger statsråden til grunn for sitt arbeid?

Les hele debatten