Interpellasjon fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 13 (2003-2004)
Om tiltak for at alternative soningsformer skal bli tatt mer i bruk
Oversendt regjeringen: 06.11.2003
Besvart: 04.12.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Det er bred politisk enighet om at alternativ til fengsel bør brukes i større grad, særlig overfor førstegangskriminelle og yngre lovbrytere. Flere alternative straffereaksjoner som samfunnsstraff, ungdomskontrakt, hjemmesoning og konfliktråd gir store muligheter for å forhindre tilbakefall og således redusere kriminaliteten. Loven regulerer rammene for alternative soningsformer. Ønsker en mer bruk av disse soningsformene, vil en mulighet være å utvide anvendelseområdet i loven med klarere bestemmelser og tydeligere signaler overfor domstolene.
Hva vil og kan Regjeringen gjøre for at de alternative soningsformer nevnt ovenfor brukes i større grad enn i dag?

Les hele debatten