Interpellasjon fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 30 (1997-98)
Om å stimulere til flere forsøk med 6-timersdag
Datert: 26.02.1998
Besvart: 23.04.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Statsråden har uttalt seg positivt til flere forsøk med 6-timersdagen. I Norge er det så langt bare Oslo som har hatt et prøveprosjekt med 6-timersdag. Ansatte som deltok i forsøket, var stort sett svært tilfredse med 6-timersdagen. De fikk mer overskudd, større jobbtilfredshet og mer tid til familien. 6-timersdag som arbeidstidsreform har vært tatt opp av kvinnebevegelsen og fagorganisasjoner. Mange kvinner, særlig i omsorgssektoren velger i dag deltid for å få hverdagen til å gå i hop. Med 6-timersdag kan flere kvinner arbeide full tid. Redusert arbeidstid kan være et mulig svar på småbarnsfamiliers tidsklemme, og gi flere kvinner og menn bedre tid til å delta i nærmiljøaktiviteter. Flere kommuner, blant annet Odda og Bergen, ønsker å høste erfaringer med forsøk med 6-timersdag.
Hva vil statsråden gjøre for å stimulere til flere forsøk med 6-timersdag?