Interpellasjon fra Olav Akselsen (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 12 (1996-97)
Om å sikra at norsk politi får høve til å nedkjempa kriminalitet knytt til MC-miljøa på ein effektiv måte
Datert: 26.06.1996
Besvart: 06.12.1996 av justisminister Anne Holt

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): Bandekrigar mellom MC-klubbar med drap, vald og bruk av panservernrakettar har av forståelege årsaker skaka folk i dei nordiske landa. I Sverige og Danmark vurderer ein no nye tiltak for å kome den aukande kriminaliteten i desse miljøa til livs. Og i Noreg har det vore ei rad alvorlege brotsverk knytta til MC-klubbar. Det er og eit faktum at kriminelle i desse miljøa opererer på tvers av landegrensa i Norden.
Kva er gjort og kva kan gjerast for å sikra at norsk politi får høve til å nedkjempa kriminaliteten knytta til MC-miljøa på ein effektiv måte?