Interpellasjon fra Johanne Sommersæter (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 34 (1996-97)
Om tiltak for å oppnå likestilling mellom samisk og norsk språk innenfor forvaltningsområdet for samisk språk
Datert: 28.11.1996
Besvart: 11.12.1996 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): Det vises til at det nå er snart 10 år siden lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold, herunder kap. 3 Samisk språk, er vedtatt av Stortinget. Fortsatt må samiske kommuner, fylkeskommuner og statlige etater som kommer inn under språklovens virkeområde årlig søke Samisk språkråd om finansiering av tiltak for å nå lovens målsetting om likestilling mellom samisk og norsk språk i tjenesteyting og offentlig forvaltning.
Hvordan er situasjonen innenfor språklovens virkeområde i dag med hensyn til oppfyllelse av lovensmålsetting, og vil Regjeringen bevirke til en finansieringsmåte som medfører faste overføringer i stedet for dagens ordninger med årlige søknader om midler til likestilling mellom samisk og norsk i lovens virkeområde?