Interpellasjon fra Lodve Solholm (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 17 (2005-2006)
Om endringar i vallova som sikrar at partia med fleirtal i folket også i størst mogleg grad vert sikra fleirtal i Stortinget
Datert: 17.02.2006
Besvart: 30.03.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Vallova er blitt endra ved fleire høve for å få ei meir rettvis valordning. Stortingsvalet i 2005 viste at vallova også etter siste endring ikkje i god nok grad sikrar ein representativ fordeling av mandat til Stortinget, ut frå talet stemmer gitt til dei ulike politiske partia. Mange veljarar har reagert sterkt på dette mishøvet.
Vil Regjeringa utgreie og fremja forslag om naudsynte endringar i vallova, som sikrar at partia som har fleirtal i folket også i størst mogelig grad vert sikra fleirtal i Stortinget?

Les hele debatten