Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 20 (2005-2006)
Om hva som vil bli gjort for å istandsette kirkene i Norge og unngå ytterligere forfall
Oversendt regjeringen: 06.03.2006
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 03.04.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Kirkene er en viktig del av Norges kulturminner. Kirkene representerer kulturhistoriske skatter, og er viktige for menigheter og for enkeltmennesker som søker fellesskap og ro. Vi ser i dag et omfattende forfall av kirkene i Norge. Viktige, løpende vedlikeholdsoppgaver er forsømt. Oslo Domkirke stenges etter påske for 3 år for ytre vedlikehold. Slike forfall er et problem for om lag 1 600 byggverk, men det finnes i dag ingen plan for hvordan dette skal forbedres. Riksantikvarens beregninger viser at det i dag bevilges nær 3,5 mrd. kr for lite til istandsetting av kirker, og vel 100 mill. kr mangler til årlig vedlikehold. Dette gjelder kun de fredede og verneverdige kirkene. Disse forhold er omtalt i St.meld. nr. 16 for 2004-2005 Leve med kulturminner. Også Gjønnes-utvalget berører kirkeforfallet.
Hva vil statsråden gjøre for å istandsette kirkene i Norge og unngå ytterligere forfall?

Les hele debatten