Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Interpellasjon nr. 73 (2006-2007)
Om en sterkere avgiftsdifferensiering ut fra effekter for folkehelsen
Oversendt regjeringen: 16.04.2007
Besvart: 08.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er bred enighet om at skatte- og avgiftsinsentiver er viktige virkemidler for å nå miljøpolitiske mål. En tilsvarende argumentasjon kan føres også når det gjelder folkehelsepolitikken. Nasjonalt råd for ernæring har nylig sterkt anbefalt en sterkere avgiftsdifferensiering ut fra effekter for folkehelsen, bl.a. gjennom bortfall av merverdiavgift på frukt og grønnsaker. Slike virkemidler skal vurderes ifølge den fremlagte planen for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011), uten at det er konkretisert nærmere hvordan og når vurderingene skal presenteres.
Er statsråden enig i at folkehelsegevinster også er et relevant moment å ta hensyn til ved utformingen av skatte- og avgiftssystemet, og vil statsråden bidra til at den lovede utredningen blir prioritert slik at Stortinget kan få seg forelagt et godt beslutningsgrunnlag, f.eks. i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2008?

Les hele debatten