Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 31 (2007-2008)
Om hvorvidt kvaliteten på den faglige veiledning og oppfølging av turnuskandidatene er tilfredsstillende, med henvisning til at det er stor forskjell i kvalitet mellom de ulike praksisstedene
Datert: 23.10.2007
Besvart: 13.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Det er godt dokumentert at det er stor forskjell på kvaliteten mellom de ulike praksisstedene som tilbys turnuskandidater i legeutdanningen. Det synes også å være stor variasjon på hvordan kvalitetssikringen av og tilsynet med turnusordningen fungerer. Tidvis har vi også sett eksempler på at turnuskandidater blir pålagt for stort faglig ansvar, f.eks. i akuttmottak, uten at det er tilstrekkelig faglig støtte. Gjennom St.meld. nr. 25 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 (2007-2008) er Stortinget gjort kjent med Regjeringens forskriftsarbeid som innebærer at turnuskandidatene, til tross for lav legedekning flere steder, skal pålegges praksis i sykehjemmene.
Mener statsråden at kvaliteten på den faglige veiledning og oppfølging av turnuskandidatene er tilfredsstillende?

Les hele debatten