Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 32 (2007-2008)
Om tiltak mot ulovligheter i drosjenæringen i Oslo, med henvisning til at det er avdekket skatteunndragelse, trygdemisbruk og brudd på regnskapslovgivningen
Oversendt regjeringen: 25.10.2007
Besvart: 13.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er gjennom flere år avdekket svært uheldige forhold innenfor drosjenæringen i Oslo. Skatteunndragelse, trygdemisbruk og brudd på regnskapslovgivingen er noen av de ulovligheter som er avdekket, men som ser ut til å fortsette uten tilfredsstillende sanksjoner fra myndighetenes side. Dette skader drosjenæringen, og det skader innbyggernes rettsfølelse. Nå må det handles, ikke bare settes ned utvalg for å vurdere tiltak. Det er behov for så vel kortsiktige som langsiktige tiltak. På kort sikt er det behov for raskere og konsekvente reaksjoner overfor åpenbart misbruk av løyvet. På lengre sikt må hele regelverket knyttet til drosjeløyver vurderes.
Hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak vil Regjeringen iverksette i sakens anledning?

Les hele debatten