Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 38 (2007-2008)
Om å gi stabile, forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser for skipsfartsnæringen, med bakgrunn i skatteskjerpelser som rammer maritim sektor
Oversendt regjeringen: 20.11.2007
Besvart: 07.02.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Regjeringen har lovet nasjonale strategier for 5 næringsområder hvor Norge har kompetanse eller særlige fortrinn. Maritim sektor er et av områdene. Regjeringen skrev i Soria Moria-erklæringen at den vil gi stabile, forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser. Statsråden la 3. oktober frem et strategidokument for maritimt næringsliv med tittel "Stø kurs". Regjeringen foreslår i budsjettet for 2008 en skatteøkning for skipsfartsnæringen på 14 milliarder kroner. Skatteforslaget har 11 års tilbakevirkning og vil redusere bedrifters egenkapital og investeringsevne langs Kyst-Norge med et beløp som er mange ganger større. NOx-avgiften er en annen skatteskjerpelse som rammer maritim sektor.
Hva vil statsråden gjøre på det maritime området for å skape bedre samsvar mellom Regjeringens politikk og løftene om forutsigbarhet, stabilitet og næringspolitisk satsning?

Les hele debatten