Interpellasjon fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 85 (2007-2008)
Om å sikre at barnas beste, og ikke kortsiktige økonomiske hensyn, blir styrende for hvilket omsorgstilbud barnevernet gir
Oversendt regjeringen: 24.04.2008
Besvart: 04.06.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): En god barnevernstjeneste forutsetter at de som har det daglige ansvaret for den kan basere seg på langsiktige og trygge rammevilkår. Barnevern er derfor dårlig egnet for tradisjonelle anbudskonkurranser, der kortsiktige økonomiske kriterier oftest blir avgjørende. Et økende antall barn opplever at barnevernet må overta omsorgen for dem. Når barnevernet overtar omsorgen, får barnet tilbud om fosterhjem eller institusjonsplass. Både ansatte i kommunen og i Bufetat melder om at det er økonomiske forhold som i stor grad avgjør hvilket tilbud barnet får. De etterlyser et større fokus på hvilket tilbud som er til barnas beste. Mange institusjoner opplever at staten gjennom anbudsrunder presser prisene slik at det går utover kvaliteten på tilbudet til barna.
Hvordan vil statsråden sikre at barnas beste, og ikke kortsiktige økonomiske hensyn, blir styrende for hvilket omsorgstilbud barnevernet gir?

Les hele debatten