Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 4 (2008-2009)
Om å dimensjonere helsetjenestene våre med et tilstrekkelig antall sykehussenger for å sikre god kvalitet på behandlingen
Datert: 10.06.2008
Besvart: 14.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det er av stor betydning å dimensjonere helsetjenestene våre med et tilstrekkelig antall sykehussenger for å sikre god kvalitet på behandlingen. Både for få og for mange senger er uheldig. Det pågår nå en prosess i Helse Sør-Øst for å beregne fremtidig sengebehov i regionen. Det vises til at det i regionen er overkapasitet på sykehusene, basert på Sintef-rapporter. Flere har påpekt feil i dette materialet, noe også Sintef innrømmer. Pasientfremskrivningene er basert på fem scenarier som vil innebære store endringer i helsetilbudet: Flere skal behandles poliklinisk fremfor å innlegges i sykehus, planlagte, men ikke opererte pasienter skal ikke forekomme på kirurgiske avdelinger, akutt syke skal bli liggende på legevakt fremfor å innlegges i sykehus, og det skal kun være noen få kirurgiske akuttmottak.
Hva er statsrådens vurdering av en slik pasientfremskrivning?

Les hele debatten