Interpellasjon fra Dagrun Eriksen (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 25 (2008-2009)
Om å gi bedre rettigheter til studenter ved sykdom
Datert: 20.11.2008
Besvart: 13.01.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Studenters rettigheter ved sykdom er dessverre mangelfulle og svært lite fleksible. Det gis for eksempel i dag kun 4,5 måneders sykestipend i året og kun de under 26 år kan få rehabiliteringspenger, og da kun i spesielle situasjoner. Studenter over 26 år faller ikke inn under kriteriene for rehabiliteringspenger, midlertidig uføretrygd eller attføring dersom de blir syke i løpet av studietiden. Det er heller ikke mulig å være deltids sykemeldt. Man må for å motta sykestipend være helt studieufør, det vil si ute av stand til å følge undervisning, studere hjemme, levere oppgaver eller delta på eksamen i den tid man er syk. Dette gir seg utslag i unødvendige forsinkelser og manglende fullføring av studiene. Målet må være at ingen studenter skal ha bekymringer knyttet til sin studiehverdag verken på grunn av fysiske eller psykiske plager.
Hva vil statsråden gjøre for å gi bedre rettigheter til studenter ved sykdom?

Les hele debatten