Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 1 (2009-2010)
Om hva som gjøres for å dekke behovet for omsorgsplasser
Datert: 12.10.2009
Besvart: 12.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det må satses kraftig på sykehjemsutbygging i årene fremover. Regjeringen har sagt at det er et mål med 12 000 nye omsorgsplasser frem til 2015. I eldreavtalen mellom Regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre står det om dimensjonering at behovet for nye plasser skal vurderes årlig. Dette er avgjørende for å kunne oppfylle verdighetsgarantien. I St.prp. nr. 1 for 2008-2009 står det at fylkesmennene vurderer behovet i årene fremover å være 12 000 nye og ombygde sykehjemsplasser og 8 000 nye og ombygde omsorgsboliger, totalt 20 000 enheter. Det statlige investeringstilskuddet for bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser går til både nybygging og ombygging. Det koster tilnærmet det samme å bygge nytt som å bygge om. Ut fra behov er det et en differanse på 8 000 enheter mellom Regjeringens mål og fylkesmennenes behovsvurdering.
Hva vil Regjeringen gjøre for å dekke behovet for omsorgsplasser?

Les hele debatten