Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Interpellasjon nr. 74 (2009-2010)
Om hvilken rolle religionene skal spille i fellesskapet
Datert: 05.03.2010
Besvart: 28.05.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Debatten om religionenes plass i samfunnet viser at spørsmål om religion rører ved noe av det mest grunnleggende i menneskelivet. Det religiøse livet i det moderne Norge er preget av kontinuitet og mangfold. Samfunnet er formet av en kristen kulturarv, og ni av ti nordmenn er medlemmer av kristne trossamfunn. Et enstemmig storting har inngått et stat/kirke-forlik som legger premisser framover. Samtidig har andre religiøse samfunn opplevd en sterk vekst. Overgangen fra det homogene til det pluralistiske samfunnet gjør at religionens rolle i fellesskapet oppleves som mer uklar. Enkelte mener at religion og trosutøvelse nå bør begrenses i det offentlige rom, mens andre tar til orde for å innskrenke trosfriheten. Manglende forståelse for troens betydning kan også føre til at minoritetsgrupper føler seg fremmedgjort i samfunnet.
Hvilken rolle mener statsministeren at religionene skal spille i fellesskapet?

Les hele debatten