Interpellasjon fra Anne June Iversen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 75 (2009-2010)
Om at antallet avvik i pasientforløp er foruroligende høyt, og om statsråden er åpen for å innføre internettbaserte avviksregistreringsprogram med tanke på systematisk forbedringsarbeid
Datert: 09.03.2010
Besvart: 15.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anne June Iversen (FrP)

Spørsmål

Anne June Iversen (FrP): Norge er en verdensledende nasjon i forhold til "safety-kultur", spesielt innen olje og gass. Dessverre synes ikke dette å gjelde helsevesenet. Antallet avvik i pasientforløp er foruroligende høyt. I mellom 20 og 40 prosent av alle pasientforløp begås feil, og cirka 40 prosent av feilbehandlingene skyldes medikamentelle feil, til tross for sikkerhetsrutiner. De fleste avvik skjer i grensesnittene mellom tjenestene. Samhandlingsreformen legger opp til samarbeid, men grensesnittene kan lett åpne seg enda mer for avvik som en konsekvens av manglende ansvarliggjøring for de ulike tjenestenivåene.
Vil statsråden åpne for å innføre internettbaserte avviksregistreringsprogram hvor helsetilsatte, brukere og pårørende kan registrere avvik som oppstår, slik at man kan få oversikt over type avvik, omfang, samt risiko- og sårbarhetsanalyser med tanke på systematisk forbedringsarbeid?

Les hele debatten