Interpellasjon fra Steinar Gullvåg (A) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 78 (2009-2010)
Om å hindre sosial dumping i norsk innenriks sjøfart og på kontinentalsokkelen, og sikre norske lønns- og arbeidsvilkår og norske arbeidsplasser i en av våre viktigste næringer
Oversendt regjeringen: 19.03.2010
Besvart: 30.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Steinar Gullvåg (A)

Spørsmål

Steinar Gullvåg (A): Siden regjeringsskiftet i 2005 har regjeringen iverksatt flere tiltak for å sikre lønns- og arbeidsforholdene til norske sjøfolk. Nettolønnsordningen har utvilsomt bidratt til å opprettholde norske arbeidsplasser i ferjefarten, offshore og innenriksfarten. Gjeninnføringen av kravet om arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandske sjøfolk i norsk innenriksfart, som trer i kraft 1. mai, vil ventelig også bidra til å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i våre farvann. Likevel har vi sett at enkelte rederier flagger ut og erstatter norske mannskaper med underbetalte utenlandske sjøfolk.
Hva mer kan regjeringen gjøre for å hindre sosial dumping i norsk innenriks sjøfart og på norsk kontinentalsokkel, og sikre norske lønns- og arbeidsvilkår og norske arbeidsplasser i en av våre viktigste næringer?

Les hele debatten