Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 6 (2010-2011)
Om å sikre en mest mulig effektiv organisering av rettsmedisinsk sakkyndighet, med henvisning til at dagens organisering er fragmentert, og om regjeringen vil vurdere opprettelse av et statens rettssakkyndige institutt
Oversendt regjeringen: 07.06.2010
Besvart: 12.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Rettsmedisinen står allerede sentralt, og vil trolig få en stadig viktigere rolle i kriminalitetsbekjempelsen i framtiden. Dagens organisering av rettsmedisinsk sakkyndighet er fragmentert. En rekke departementer har ansvar og interesser innenfor feltet, og ulike institusjoner utfører rettsmedisinsk arbeid knyttet til straffesaker i Norge. Flere utredninger har påpekt at dagens organisering og finansiering av rettsmedisinske tjenester, med mangel på helhetlig ansvar og tenkning, er utilfredsstillende. En mer enhetlig og rasjonell organisering vil bedre kunne møte framtidens behov for mer strategisk tenkning, langsiktig planlegging og forskningsbasert sakkyndigvirksomhet på feltet.
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre en mest mulig effektiv organisering av feltet, og vil regjeringen vurdere opprettelse av et statens rettssakkyndige institutt som foreslått i Hareide-rapporten i 2006?

Les hele debatten