Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 14 (2010-2011)
Om å sikre utdanning, forskning og faglig utvikling innenfor fag som er helt avgjørende for utviklingen av tegnspråk som offisielt språk
Oversendt regjeringen: 21.06.2010
Besvart: 12.10.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 35 for 2007-2008 Mål og meining, den såkalte språkmeldingen, ble tegnspråk anerkjent som offisielt språk, og det overordnede offentlige ansvaret for tegnspråk ble forankret i lovverket. Døve og sterkt tunghørte skal være sikret samfunnsmessig deltakelse. Det innebærer blant annet at det er et stort behov for utdanning, forskning og faglig utvikling med hensyn til tegnspråk og tolking. Undertegnede har tidligere tatt opp utfordringen i forhold til kapasiteten innen tegnspråk- og tolkeutdanningen med statsråden, jf. bl.a. skriftlig spørsmål nr. 638 for 2009-2010.
Hva slags strategi har statsråden for å sikre utdanning, forskning og faglig utvikling innenfor fag som er helt avgjørende for utviklingen av tegnspråk som offisielt språk?

Les hele debatten