Interpellasjon fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Interpellasjon nr. 24 (2010-2011)
Om å få frem en pålitelig status for kysttorskens situasjon, med bakgrunn i at vern av bestanden og begrensninger på fangstområder gir betydelige utfordringer for kystfiskerne
Oversendt regjeringen: 04.10.2010
Besvart: 29.10.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Kystfiskeriene er viktige og blir enda viktigere i tiden fremover. Kysttorsken er av havforskerne klassifisert som en truet bestand og har derfor et spesielt vern med et begrenset uttak. Vernet gir seg utslag i begrensninger på fangstområder som for Henningsværboksen og for fisket innenfor 12-mils grensen, noe som gir betydelige utfordringer for kystflåten. Klassifiseringen skaper store problemer for kystfiskerne ved at man ikke kan få fisket miljømerket torsk innenfor 12-mils grensen. Det er derfor mange ubesvarte spørsmål for næringen både med hensyn til størrelser på bestanden av kysttorsk, utbredelsen, vandringsmønstrene og endringer i disse slik vi ser med andre bestander.
Hva vil statsråden gjøre for å få frem en pålitelig status for kysttorskens situasjon, og hvilke ekstraordinære tiltak vil hun sette inn for å løse den problematiske markedssituasjonen for kystflåte og industri?

Les hele debatten