Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Interpellasjon nr. 53 (2010-2011)
Om å sikre at man unngår dobbeltbeskatning av CO¨2-utslipp, med bakgrunn i at man har varslet å innføre CO¨2-kvoteplikt for flytrafikk samtidig som CO¨2-avgift på flydrivstoff beholdes
Datert: 24.11.2010
Besvart: 17.01.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Stortinget har innført en rekke kostnader for CO2-utslipp i Norge, hovedsaklig gjennom CO2-avgift eller CO2-kvoteplikt. Regjeringen har varslet å innføre CO2-kvoteplikt for flytrafikk, men i Stortingets spørretime 17. november 2010 åpnet miljøvernministeren for å beholde dagens CO2-avgift på flydrivstoff. Dermed blir flyreisende dobbeltbeskattet for CO2-utslippene. Tilsvarende problemstillinger har man blant annen for gasskraftverk i Norge. I tillegg varierer nivået på CO2-avgiften avhengig av utslippskilden. Dermed er den i praksis en fiskal avgift, hvor miljøargumentet er mer en unnskyldning enn en forklaring for avgiftens innretning og nivå. Offentlige pålagte CO2-kostnader burde dog innføres med en prinsipiell, objektiv tilnærming på tvers av utslippskilder.
Vil statsråden sikre at man unngår dobbeltbeskatning av CO2-utslipp, og sikre at nivået på CO2-avgifter begrunnes og harmoniseres?

Les hele debatten