Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 59 (2010-2011)
Om hvilken strategi regjeringen har for å stimulere til en bærekraftig vekst som kan trygge velferden, med effektivisering og modernisering av offentlig sektor
Datert: 07.12.2010
Besvart: 17.01.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): For å kunne trygge og videreutvikle velferdssamfunnet vårt, må vi legge tilrette for økt verdiskaping. Perspektivmeldingen fra 2009 viser tydelig hvordan statens inntekter fra petroleumsvirksomheten faller og utgiftssiden i statsbudsjettet øker fremover. Frem mot 2020 er handlingsrommet betydelig. Etter den tid vil utgiftsveksten føre til et behov for kontinuerlig inndekning med mindre noe gjøres. Dette bildet bekreftes og forsterkes i nasjonalbudsjettet for 2011. For å unngå en situasjon hvor nivået på velferdstjenestene må reduseres og skattene økes er vi avhengige av å ha en strategi for bærekraftig vekst og effektivisering og modernisering av offentlig sektor.
Hvilken strategi har regjeringen for å stimulere til en bærekraftig vekst som kan trygge velferden?

Les hele debatten