Interpellasjon fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 64 (2010-2011)
Om hvorvidt statsråden vil vurdere en forsering av overgang til signalsystemer med felles europeisk standard for norske jernbanestrekninger
Oversendt regjeringen: 10.12.2010
Besvart: 10.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Den rød-grønne regjeringens løftebrudd innenfor jernbaneområdet har vært mange: Utsettelse av Ruteplan 2012, dobbeltspor Bergen-Fløen, Eidangerparsellen, Alnabruterminalen og ny tunnel i Moss. Jernbaneverket har skyldt på både manglende bevilgninger og kompetanse. Samtidig viser det seg at Jernbaneverket hadde nærmere én milliard kroner i ubrukte midler for 2009, og at relevante private konsulentmiljøer har ledig jernbanekompetanse. Norske signalsystemer er i stor grad utdaterte, og en utskiftning i stort omfang er nødvendig. I Europa satses det på signalsystemer med felles europeisk standard, ERTMS, og dette er implementert i land etter land. Norges innfasing av denne standarden utsettes flere år, og regjeringen legger ikke opp til behandling før i neste nasjonale transportplan.
Vil statsråden vurdere en forsering av overgang til ERTMS for norske jernbanestrekninger?

Les hele debatten