Interpellasjon fra Gjermund Hagesæter (FrP) til justisministeren

Interpellasjon nr. 65 (2010-2011)
Om å sikre at grunnleggende, individuelle rettigheter ikke krenkes av boplikten, så som retten til å bevege seg fritt og velge tilholdssted fritt innenfor en stats grense
Oversendt regjeringen: 10.12.2010
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 08.02.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Boplikt er et særnorsk rettsfenomen som innebærer en plikt til at en landbrukseiendom eller et hus skal benyttes til helårs beboelse. Denne plikten skilles ut enten i personlig eller upersonlig boplikt, og oppfylles ved at eieren eller andre er folkeregistrert bosatt på eiendommen. Boplikten anses å være et distriktspolitisk virkemiddel med siktemål som å opprettholde eller fjerne et spesifikt bomønster i en kommune. Boplikten får i slike tilfeller også den konsekvens at den kan føre til at enkeltmenneskets rettigheter, så som retten til å bevege seg fritt og velge tilholdssted fritt innenfor en stats grense, og retten til å eie eiendom uten å frykte at denne kan bli vilkårlig fratatt en, blir krenket. Disse rettighetene er beskrevet i artikkel 13 og 17 i FNs menneskerettighetserklæring.
Hvordan vil statsråden sikre at slike grunnleggende, individuelle rettigheter ikke skal krenkes?

Les hele debatten