Interpellasjon fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 74 (2010-2011)
Om å ivareta vår egen forsyningssikkerhet i lys av dagens situasjon knyttet til svak lønnsomhet og nedbygging i jordbruket, og at vi baserer store deler av landbruksproduksjonen vår på andre lands ressursgrunnlag
Oversendt regjeringen: 25.01.2011
Besvart: 26.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Mat og energi er fundamentale ressurser i samfunnet. All annen produksjon og verdiskaping hviler på god tilgang til disse to ressursene. Innen 2050 må matproduksjonen økes med 70 prosent for å gi verdens befolkning nok mat. Norge har i dag nedgang i bruk av både gras- og kornarealer. Årlig går ca. 30 000 dekar kornareal ut av produksjon. Det viser seg at nedgangen i jordbruksareal har en klar sammenheng med svak lønnsomhet i jordbruket, nedleggelse av gårdsbruk og storstilt nedbygging av dyrka mark. Allikevel har jordbruket opprettholdt produksjonen, men i større grad basert den på importert kraftfôr. Det innebærer at vi baserer store deler av landbruksproduksjonen vår på andre lands ressursgrunnlag og svekker vår egen forsyningssikkerhet.
Hvordan vil statsråden ivareta forsyningssikkerheten i lys av dagens situasjon knyttet til nedgang i jordbruksareal og svak økonomi for bonden?

Les hele debatten