Interpellasjon fra Thor Erik Forsberg (A) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 76 (2010-2011)
Om hvilke tiltak som kan være nødvendig for å skape ryddige arbeidsforhold i renholdsbransjen og en rettferdig inntektsutvikling for renholdere
Oversendt regjeringen: 27.01.2011
Besvart: 10.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Thor Erik Forsberg (A)

Spørsmål

Thor Erik Forsberg (A): Renhold er grunnleggende for et godt folkehelsearbeid. Både offentlig og privat sektor er storforbrukere av renholdstjenester og bidrar dermed til å fastsette lønn og arbeidsvilkår for bransjen. Arbeidstakere, arbeidsgivere og media rapporterer om useriøsitet, underbetaling, svart arbeid og forhold som kan beskrives som alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Gjennom ulike måter å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvar, anbudsprosesser som fokuserer ensidig på pris og liten kontroll fra oppdragsgiver, oppleves konkurransevridning til fordel for de aktørene som ikke tar hensyn til en rimelig lønnsfastsetting, ryddige arbeidsforhold eller arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. I tillegg varsler forskningsstiftelsen Fafo om uverdige forhold for utenlandske kvinner som arbeider med renhold i private hjem.
Hvor alvorlig mener statsråden forholdene er i renholdsbransjen, og hvilke tiltak kan være nødvendig på kort og på lang sikt for å skape ryddige arbeidsforhold og en rettferdig inntektsutvikling for renholdere?

Les hele debatten