Interpellasjon fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 90 (2010-2011)
Om hvordan det arbeides med å øke den forskingsbaserte kunnskapen på barnehagefeltet, om både det pedagogiske innholdet og den operative virksomheten
Datert: 09.02.2011
Besvart: 15.03.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Barnehagesektoren har i løpet av få år blitt en stor og viktig sektor i velferdssamfunnet. Om lag 270 000 barn og 85 000 ansatte har sitt daglige virke i barnehagen. Vi har i dag tilnærmet full barnehagedekning. Nå må det satses på kvalitetsutvikling. Barnehagen utgjør en stadig viktigere del av oppveksten for barn i Norge. Derfor er det viktig å få mer kunnskap om kvaliteten i barnehagene, og hvordan vi kan forbedre kvaliteten i barnehagene. Kvalitet dreier seg både om det pedagogiske innholdet, men kvalitet handler også om hvordan vi organiserer barnehagehverdagen.
Hvordan vil statsråden arbeide med å styrke kvaliteten i barnehagene fremover, og hvilke betraktninger gjør statsråden seg omkring forslagene fra Brenna-utvalget, NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst, og hvordan arbeides det med å øke den forskingsbaserte kunnskapen på barnehagefeltet, om både det pedagogiske innholdet, og på den operative virksomheten?

Les hele debatten