Interpellasjon fra Frank Bakke-Jensen (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 94 (2010-2011)
Om hva som gjøres for å sikre at helseforetakene legger til rette for rask hjemtransport og oppfølging når alvorlig syke og døende ønsker å avslutte livet i sitt eget hjem
Datert: 24.02.2011
Besvart: 28.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): For pasienter og pårørende er helsevesenets prioriteringer etter at alt håp om å bli kurert er ute, i mange tilfeller av like stor betydning som tidligere behandling av sykdom. En pasient ved Hammerfest sykehus opplevde nylig at han måtte vente i fire dager på hjemtransport etter at aktiv behandling ble avsluttet, og at han derved ikke fikk være sammen med familien i disse viktige dagene ved slutten av livet. Flere pårørende opplyser at de har hatt tilsvarende opplevelser. I Innst. S. nr. 172 for 2000-2001 om verdier i helsetjenesten gikk Stortinget inn for å opprette kliniske etikkomiteer ved sykehusene. Det er viktig å sikre at disse fortløpende vurderer sykehusenes praksis i forhold til etiske verdier og verdivalg, særlig i forhold til alvorlig syke og døende.
Hva gjør statsråden for å sikre at helseforetakene legger til rette for rask hjemtransport og oppfølging når pasienten ønsker å avslutte livet i sitt eget hjem?

Les hele debatten