Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 95 (2010-2011)
Om hvordan vi best mulig kan sikre langsiktige, konkurransedyktige rammebetingelser for videreutvikling av treforedlingsindustrien, slik at den fortsatt kan ha en viktig plass i framtidas næringsliv
Datert: 25.02.2011
Besvart: 28.03.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Nærings- og handelsdepartementet har under den rød-grønne regjeringen vektlagt en framtidsrettet næringspolitikk med ei fyldig og fleksibel verktøykasse for et næringsliv i hurtig omstilling. Framtidsrettet næringsliv betyr nye arbeidsplasser i nye næringer, men også videreutvikling av de tradisjonelle. Treforedling har lange tradisjoner i Norge. Vi har naturgitte forutsetninger i form av tilgang til råvarer. Vi har god kompetanse på videreforedling. Store strukturelle endringer har ført til omfattende nedleggelser av bedrifter og arbeidsplasser, men fortsatt finnes bedrifter som har klart en nødvendig omstilling til bærekraftig drift med nye produkter og fornybar energiproduksjon.
Hvordan mener statsråden at vi best mulig kan sikre langsiktige, konkurransedyktige rammebetingelser for videreutvikling av treforedlingsindustrien, slik at den fortsatt kan ha en viktig plass i framtidas norske næringsliv?

Les hele debatten