Interpellasjon fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 107 (2010-2011)
Om hva som kan gjøres for å sikre like trygge og effektive veier i alle fylker, med henvisning til at ulykkesrisikoen på det offentlige veinettet varierer meget sterkt i landets fylker
Datert: 23.03.2011
Besvart: 03.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): En helhetlig transportpolitikk må fremme en veikvalitet som gir god og likeverdig trafikksikkerhet over hele landet. Det følger av dette at veistandarden bør være av en kvalitet som minsker risikoen for ulykker i alle fylker. Samtidig ser vi nå dokumentasjon på at det motsatte er tilfelle. Opplysningsrådet for Veitrafikken og konsulentselskapet Rambøll har levert en rapport om veikvalitet på riks- og fylkesveinettet som viser at ulykkesrisikoen på det offentlige veinettet varierer meget sterkt i landets fylker. Det er et sentralt mål for offentlig forvaltning å tilby innbyggerne et likeverdig tilbud og kvalitet uansett hvor man bor. I transportsektoren dreier dette seg om å tilby effektivt, tilgjengelig og ikke minst sikkert transportsystem.
Hva vil regjeringen gjøre for å utjevne de store forskjellene og ulykkesrisikoen mellom fylkene på en slik måte at man sikrer like trygge og effektive veier i alle fylker?

Les hele debatten