Interpellasjon fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 116 (2010-2011)
Om hvorvidt statsråden vil ta til orde for en ny gjennomgang av forholdene rundt dyrehold og dyrevelferd, og en evaluering av Mattilsynet
Oversendt regjeringen: 07.04.2011
Besvart: 03.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Stortinget behandlet sak om dyrevelferd sist i forbindelse med St.meld. nr. 12 for 2002-2003 om dyrehold og dyrevelferd. I løpet av 2003 ble Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn, deler av Fiskeridirektoratet og 89 selvstendige kommunale næringsmiddeltilsyn slått sammen til det vi i dag kjenner som Mattilsynet. Mattilsynet har nå fungert i over 7 år og er muligens moden for evaluering. Av Mattilsynets bruk av ressurser til tilsyn er ca. 25 prosent knyttet til dyrevern og ca. 13 prosent knyttet til dyrehelse. I den siste tid er det satt fokus på dyrevelferd i Norge generelt, og spesielt det som er knyttet til landbruket, pelsdyroppdrett og kjæledyr.
Vil statsråden ta til orde for en ny gjennomgang av forholdene rundt dyrehold og dyrevelferd, og når vil statsråden ta initiativ til en evaluering av Mattilsynet?

Les hele debatten