Interpellasjon fra Aksel Hagen (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 126 (2010-2011)
Om hvorvidt dagens system for finansiering av fagskolene er fornuftig, eller om vi bør begynne å tenke på et finansieringssystem som likner på det vi har i universitets- og høyskolesektoren
Oversendt regjeringen: 15.04.2011
Besvart: 30.05.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Aksel Hagen (SV)

Spørsmål

Aksel Hagen (SV): Etter behandlingen av Innst. 12 S for 2010-2011, jf. Prop. 1 S for 2010-2011 er det i praksis et firedelt finansieringssystem for fagskolene: 1. Fylkeskommunene/Kommunal- og regionaldepartementet, 2. Helse- og sosialfagskoler/Helse- og omsorgsdepartementet, 3. Fagskoler med statstilskudd/Kunnskapsdepartementet og 4. Øvrige private fagskoler. I finansieringen av fagskoler gjennom fylkeskommunene tar en sikte på å innlemme i kostnadsnøklene for fylkeskommunene fra 2013. Inntil den tid fortsetter praksisen for fordeling av midler som Kunnskapsdepartementet har lagt til grunn siden 2006. Kunnskapsdepartementet har fordelt midler til tekniske fagskoler via fylkeskommunene på grunnlag av rapporterte opptakstall av studenter ved fagskolene i de enkelte fylkene. Med rammefinansiering av ordningen betyr det at en ved økende antall fagskolestudenter tildeler en lavere sats per student.
Mener statsråden at dagens system for finansiering av fagskolene er fornuftig, eller bør vi begynne å tenke på et finansieringssystem som likner på det vi har i universitets- og høyskolesektoren?

Les hele debatten