Interpellasjon fra Karin Yrvin (A) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 127 (2010-2011)
Om hva som er status på Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012, og hvordan statsråden vil følge opp strategien i sluttfasen og som evaluering i etterkant
Oversendt regjeringen: 15.04.2011
Besvart: 10.05.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Karin Yrvin (A)

Spørsmål

Karin Yrvin (A): Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012 skal videreføre og styrke den arbeidsrettede innsatsen som gjaldt under Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er en videreføring av Vilje Viser Vei. Dessuten skal strategien også støtte opp under arbeids- og velferdsforvaltningens arbeid overfor personer med psykiske lidelser og innsats for et mer inkluderende arbeidsliv. Statlig sektor har en utfordring i å inkludere mennesker med redusert arbeidsevne. Ett av tiltakene i planen er derfor Staten viser vei, som hadde en tidsramme fra 2007 til 2011. Andre tiltak i planen har også en tidsramme som nå er avsluttet. Jeg er spent på om disse satsingene som etter planen skal være fullført, har gitt de resultater og den måloppnåelse som var ønsket. Psykiske helseplager er en av de mest utbredte årsakene til sykefravær i arbeidslivet og et betydelig folkehelseproblem, samtidig som det ofte er enkle midler som skal til for at mennesker med lettere psykiske helseproblem kan stå i jobb. Jeg mener vi må være utålmodige etter å finne tiltak som virker, både på vegne av enkeltmenneskene spesielt, men også samfunnet generelt.
Hva er status på Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012, og hvordan vil statsråden følge opp strategien nå i sluttfasen og som evaluering i etterkant?

Les hele debatten