Interpellasjon fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 11 (2011-2012)
Om fremtidens barnepolitikk og barnevern
Datert: 18.10.2011
Besvart: 01.12.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Undertegnede viser til de mange debatter og problemstillinger som er avdekket i mediene knyttet til barns interesser den siste tiden. Dette omfatter i stor grad hvordan barnevernets praksis er i forhold til å håndheve de retningslinjer og føringer som ligger til grunn for deres arbeid, samt ressurssituasjonen i det kommunale barnevernet. I tillegg til dette har man særlig sett utfordringer i forhold til det biologiske prinsipp, fosterhjem og barns rettssikkerhet. Det er viktig at Stortinget til enhver tid følger med på utviklingen knyttet til barns vilkår i samfunnet. Dette er en svært sårbar gruppe som har behov for fleksible og tilpassede tiltak ut fra det enkeltes barn og families behov.
Hva vil statsråden gjøre for å forme fremtidens barnepolitikk, og hvordan ser han for seg fremtidens barnevern?

Les hele debatten