Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 16 (2011-2012)
Om hva som kan gjøres for å styrke bidraget til en vellykket inkludering både fra innvandrerorganisasjonene og fra andre frivillige organisasjoner
Datert: 20.10.2011
Besvart: 18.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen blant annet at den vil øke støtten til frivillige organisasjoner som gjør en innsats for velferdssamfunnet, og at norske frivillige organisasjoner skal stimuleres til å inkludere personer med innvandrerbakgrunn. Det er delte meninger om hvorvidt innvandrernes egne organisasjoner bidrar til segregering eller inkludering, men i St.meld. nr. 39 for 2006-2007 Frivillighet for alle, slår regjeringen fast at disse organisasjonene har en viktig funksjon i å bidra til samfunnsdeltakelse. Samtidig vises det til undersøkelser som tyder på begrenset kontakt med nasjonale og lokale myndigheter og lite makt.
Hva mener statsråden kan gjøres for å styrke bidraget til en vellykket inkludering både fra innvandrerorganisasjonene og fra andre frivillige organisasjoner?

Les hele debatten