Interpellasjon fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 35 (2011-2012)
Om elevers medvirkning ved ansettelse av lærere, og implementering av en ordning med slik medvirkning ved alle landets grunn- og videregående skoler
Datert: 02.12.2011
Besvart: 09.01.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): På enkelte grunnskoler rundt om i landet er det nå igangsatt en ordning hvor utvalgte elever får være med i intervju- og ansettelsesprosessene av lærere. Deres oppfatning av kandidaten blir tatt med i skoleledelsens totale vurdering i ansettelsen. Dette styrker elevmedvirkningen kraftig, og legger tilrette for gjensidig respekt mellom elev, lærer og skoleledelsen. Et slikt uttrykk for tillit er med på å ansvarlig- og bevisstgjøre elevene i stor grad og viser at skolen tar dem på alvor. En vet at læreren er den viktigste faktoren for elevenes motivasjon og læring, og da er det viktig at deres mening i forhold til hvem som er lærer faktisk spiller inn.
Ser statsråden at dette kan bidra positivt til elevenes skolehverdag, og vil statsråden arbeide for at en slik ordning kan implementeres ved alle landets grunn- og videregående skoler?

Les hele debatten