Interpellasjon fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 38 (2011-2012)
Om sprikende uttalelser fra hhv. Klima- og forurensningsdirektoratet og en departementsnedsatt arbeidsgruppe om forurensning fra fiskeoppdrettsanlegg
Oversendt regjeringen: 07.12.2011
Besvart: 19.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): I en pressemelding fra Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif, av 30. november i år kan man i overskriften lese at "Fiskeoppdrettere mangler miljøkunnskap". I pressemeldingen listes det opp en rekke forventninger fra Klif til oppdretterne. Blant annet skal de "utarbeide kriterier for akseptabel forurensning av anleggets resipient i risikovurderingen, og sette konkrete, målbare miljømål for påvirkning av resipienten". Samme dag konkluderer en arbeidsgruppe nedsatt av Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet med at mål satt i dagens lovgivning gir tilfredsstillende resultater, og at det ikke finnes tegn til målbare endringer i næringssaltkonsentrasjonen på de lokasjoner de har målt.
Synes statsråden slike sprikende uttalelser er godt egnet til faktabasert forvaltning av en så viktig næring som havbruk, og er slike prosesser egnet til å gi politikere et godt faktagrunnlag for vedtak?

Les hele debatten