Interpellasjon fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 44 (2011-2012)
Om en strategi for å bidra til et mer fleksibelt arbeidsliv mht. aldersgrenser generelt og særaldersgrenser spesielt, da samfunnet har behov for at folk står i arbeid så lenge de kan
Datert: 15.12.2011
Besvart: 30.01.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Norsk arbeidsliv vil ifølge Statistisk sentralbyrå mangle 220000 arbeidstakere frem mot 2013. Nordmenn er gjennomsnittlig friskere og lever lenger, samtidig er det mange eksempler i arbeidslivet på at arbeidstakere som gjerne vil arbeide lenger, og som er i stand til det, ikke får lov til å fortsette på grunn av særaldersgrenser. I undersøkelser gjennomført i den yrkesaktive delen av befolkningen ser man at arbeidslysten øker med alderen, det samme gjør også lysten til å stå i arbeid lenger. Gjennom endringer i folketrygdloven har Stortinget tidligere fattet vedtak om å heve grensen for pensjonsgivende arbeid til 75 år. Samfunnet har behov for, og oppmuntrer til at folk står i arbeid så lenge de kan.
Hvilken strategi ser statsråden for seg for å bidra til et mer fleksibelt arbeidsliv med hensyn til aldersgrenser generelt og med tanke på særaldersgrenser spesielt?

Les hele debatten