Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 67 (2011-2012)
Om å sikre at pengene som bevilges til justissektoren, benyttes bedre enn i dag
Oversendt regjeringen: 08.02.2012
Besvart: 22.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): De totale utgiftene for justissektoren er på nærmere 30 milliarder kroner, og stadig økende. På en rekke områder må det antas være mulig å begrense utgiftsveksten, kutte kostnader og skape et bedre tilbud. Mer forskning på hva som fungerer eller ikke innen kriminalomsorgen, planlegging for balanse i straffesakskjeden, bedre bruk av sivilt ansatte i politietaten, mer målrettede bemanningsøkninger, mindre byråkratisering og økt satsing på frivillige og ideelle organisasjoner er noen eksempler. Kortsiktige ad hoc-nødløsninger er utgiftsdrivende. Innen bygg og anlegg, investeringer, IKT og hensiktsmessig organisering av tjenestene er det i stor grad kompetanse, kombinert med evne og vilje til å planlegge langsiktig, som er avgjørende for å hente gevinster eller frigjøre midler til prioriterte oppgaver.
Hvordan vil statsråden sikre at pengene som bevilges til justissektoren, benyttes bedre enn i dag?

Les hele debatten