Interpellasjon fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 3 (2012-2013)
Om statistikk over personer i Norge med annet morsmål eller førstespråk enn norsk og hvor mange av disse som kommer fra andre land
Oversendt regjeringen: 04.06.2012
Besvart: 11.10.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Befolkningssammensetningen i Norge har endret seg betraktelig de siste 40 årene. Det bor i dag personer fra 216 land og oversjøiske territorier i Norge og det bor i tillegg personer av andre etniske bakgrunner som har dype røtter på norsk jord: samer, kvener, romani/romanes mv. Man vet mye om bakgrunnen til disse individene og gruppene, men det er likevel vanskelig å finne god statistikk over hvor mange individer som taler andre morsmål eller førstespråk. Man vet ikke hvor mange individer som har samiske eller andre minoritetsspråk som morsmål eller førstespråk, og man har heller ingen statistikk på hvor mange som har andre morsmål eller førstespråk, som kommer fra andre land.
Hvordan ser statsråden for seg at slik statistikk blir tilgjengelig slik at man dermed kan tette noen kunnskapshull?

Les hele debatten