Interpellasjon fra Bjørn Lødemel (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 35 (2012-2013)
Om tiltak for å redusere rovviltbestanden i Nord-Trøndelag og sikre den sørsamiske tamreindrifta
Datert: 31.10.2012
Besvart: 18.12.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Stortinget vedtok samrøystes nytt rovviltforlik i juni 2011 der ei av hovudmålsettingane var å dempe konfliktnivået mellom beitedyr og rovvilt. Rovviltforliket slår fast at det ikkje skal vere rovvilt som representerer skadepotensial i prioriterte beiteområde for husdyr og kalvingsområde for tamrein. Det slår også fast at ein skal sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift. I Nord-Trøndelag er det i 2012 registrert 8 ynglingar av jerv, det skal vere 4. Det er registrert 11 ynglingar av gaupe, det skal vere 6. Bestanden av kongeørn er ute av kontroll, og den er kanskje dobbelt så stor som den skal vere. I tillegg skal bestanden av bjørn doblast i høve til det som er i dag. Nye tal syner ein dramatisk auke i tap av rein på beite. Heile den sørsamiske tamreindrifta er i fare.
Kva konkrete tiltak vil statsråden setje i verk for å redusere rovviltbestanden i Nord-Trøndelag og sikre den sørsamiske tamreindrifta?

Les hele debatten