Interpellasjon fra Svein Harberg (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 44 (2012-2013)
Om en felles politisk forståelse og avklaring av begrepet "folkekirke", hvilke oppgaver folkekirken skal ha, hvilken organisasjon dette krever mv.
Datert: 05.12.2012
Besvart: 12.02.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): 21. mai 2012 ble Grunnloven endret som et resultat av stat/kirke-forliket. I den forbindelse ble begrepet "folkekirke" innført. Mange bruker begrepet positivt, men forståelsen av innholdet synes å være ulik. En avklaring er avgjørende for en god dialog mellom regjeringen og Den norske kirke. Også for andre tros- og livssynssamfunn er dette en viktig avklaring da økonomisk likebehandling ligger som et grunnleggende og lovfestet prinsipp for de årlige overføringer til disse.
Hvordan vil statsråden følge opp for å få på plass en felles politisk forståelse og avklaring av hva som ligger i begrepet "folkekirke", slik at det kan etableres et avklart felles grunnlag for den videre utvikling og finansiering av både Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn? Hvilke oppgaver skal folkekirken ha, hvilken organisasjon krever dette, og hvilke forventninger mener statsråden Stortinget har lagt til grunn for departementets dialog med kirken?

Les hele debatten