Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 73 (2012-2013)
Om nedgangen i den næringsrettede forskningen og hva som vil bli gjort for å snu trenden
Datert: 11.03.2013
Besvart: 07.05.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): De siste fire til fem årene har det har vært en nedgang i den næringsrettede forskningen, og det er grunn til å tro at en konsekvens er mindre innovasjon i bedriftene. Statistisk sentralbyrås rapport 46/2012 Innovasjon i norsk næringsliv 2008-2010 viser at andelen norske foretak som introduserte produkt- og/eller prosessinnovasjoner (PP-innovasjoner) mellom 2008 og 2010 gikk ned med tre prosentpoeng målt opp mot forrige undersøkelse. Disse resultatene fortsetter en nedadgående trend med lavere andel foretak med innovasjon fra de to foregående undersøkelsene. Nedgangen i PP-innovasjon sett under ett finnes uavhengig av størrelsesgruppe og av hovednæring, men er størst for de aller minste foretakene (5-9 sysselsatte) og i de tjenesteytende næringene.
Er statsråden bekymret over nedgangen, og hva vil statsråden konkret gjøre for å snu trenden?

Les hele debatten