Interpellasjon fra Eva Kristin Hansen (A) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 79 (2012-2013)
Om bistandens rolle fremover og hva som bør være den viktigste forskjellen på FNs tusenårsmål og den nye globale dagsordenen etter 2015
Datert: 21.03.2013
Besvart: 14.05.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): Bistand har vært viktig for utvikling av fattige land i over femti år. Etter tusenårsskiftet har FNs tusenårsmål vært en rettesnor for hva som er viktig å finansiere. Frem til 2015 skal verdenssamfunnet bli enige om ett nytt sett med mål. Dessverre viser det seg at mye av den økonomiske veksten som finner sted i land som mottar bistand, i liten grad fører til at folk kommer seg ut av fattigdom.
Hvilken rolle mener statsråden bistanden skal ha fremover, og hva mener statsråden bør være den viktigste forskjellen på tusenårsmålene og den nye globale dagsordenen etter 2015?

Les hele debatten