Interpellasjon fra Arild Grande (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 85 (2012-2013)
Om tverrsektorielt samarbeid om helseutfordringer, og å stimulere til mer forskning samt utvikling av praksisfeltet der kultur inkluderes i helse og omsorg
Datert: 12.04.2013
Besvart: 27.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): I Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009), Samhandlingsreformen, pekes det på at den demografiske utviklingen gir utfordringer som vil kunne 'true samfunnets økonomiske bæreevne'. Dette gjelder ikke minst innenfor den ressurskrevende demensomsorgen. En stor del av helseutfordringene kan ikke løses av én sektor alene, men gjennom samarbeid mellom flere sektorer, som for eksempel kultur og helse. Tiden er overmoden for å systematisere forpliktende tverrsektorielt samarbeid for mer helhetlige og ressursbesparende løsninger.
Hvilke planer har regjeringen for å utvikle strategier for tverrsektorielt samarbeid, og hvordan kan regjeringen stimulere til mer forskning samt utvikling av praksisfeltet der kultur inkluderes i helse og omsorg?

Les hele debatten